Skip to main content
Officiële website voor de sanering van de voormalige Vetgasfabriek Amersfoort.

Wat is er aangelegd

 

Wat?

Hoeveel?

Totaal aantal bronnen

281 stuks

Aantal bronnen met pomp en teersensor

161 stuks

Totale bronlengte

3.294 m

Totale lengte productleiding

12.875 m (HDPE 16 mm)

1.945 m (HDPE 20 mm)

385 m (HDPE 50 mm)

Totale lengte luchtstuurleiding

15.100 m

Aantal teeronttrekkingsunits

4

Inhoud opvangtank

12.000 L

 

Gefaseerd saneringsplan (2019)

De bodemverontreiniging met olie en teer op de locatie Vetgasfabriek Amersfoort wordt sinds 2004 met een ‘funnel and gate’ aanpak beheerst. Deze in principe eeuwigdurende aanpak blijkt niet geheel aan de doelstelling te voldoen en dient op een aantal punten verbeterd te worden. De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) wilde eind 2016 bij het einde van haar bestaan de locatie graag solide overdragen aan het Ministerie van I&W. Met het oog op de jaarlijkse kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering was het wenselijk dat een eindige situatie kon worden gecreëerd. Daartoe zijn plannen opgesteld in december 2016. Op basis van deze plannen heeft het Ministerie van I&W (de Staat) de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit bodemsaneringsgeval in 2018 overgedragen aan de gemeente Amersfoort door middel van de “Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de nazorg en monitoring en de verdere sanering van het geval Amersfoort Vetgasfabriek”. In het gefaseerd saneringsplan zijn de saneringsmaatregelen uitgewerkt conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amersfoort en de Staat ten behoeve van het verkrijgen van een instemmingsbeschikking op grond van de Wet bodembescherming (Wbb).

De Vetgasfabriek is in 1995 beschikt als een ernstig geval van bodemverontreiniging op basis van verspreidingsrisico’s. Op de locatie is in 2000 een Wbb-beschikking, op naam van NS Vastgoed, afgegeven op het integraal saneringsplan. Het gefaseerd saneringsplan integreert nieuwe (gefaseerde) maatregelen met bestaande uit het integraal saneringsplan. Met het verkrijgen van de beschikking op het gefaseerd saneringsplan vervangt deze de beschikking op het ISP uit 2000.

In het kader van dit gefaseerd saneringsplan wordt de volgende fasering aangehouden:

Fase 1: Sanering westelijke puur product zone 1e watervoerend pakket.

Fase 2: Eventuele maatregelen bij onbeheersbare situatie in 2e watervoerend pakket.

Fase 3: Eventuele aanpassing funnel and gate om ongewenste verspreiding tegen te gaan en indien mogelijk het creëren van een nazorgloze stabiele eindsituatie

Saneringsplan

pdfGefaseerd saneringsplan Vetgasfabriek Amersfoort (31 juli 2019)

pdfBeschikking gefaseerd saneringsplan (11 november 2019)

Sanering fase 1A: installeren ondergrondse infrastructuur (2020)

Bodemsaneringsfase 1 betreft het verwijderen van aanwezige vloeibare teer uit de bodem ter plaatse van de voormalige vetgasfabriek nabij NS-emplacement Amersfoort. Dit is de eerste saneringsfase conform het gefaseerd saneringsplan uit juli 2019. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 delen:

Fase 1A: Het aanleggen van de ondergrondse voorzieningen voor de teerverwijdering bestaande uit ca. 250 onttrekkingsbronnen (tot circa 12 meter diepte) met verbindende mantelbuizen (voor doorvoer van kabels en leidingen in fase 1B).

Fase 1B: Aanleg van het teerverwijderingssysteem met meet- en regeltechniek (kabels en leidingen, pompen, containers met apparatuur), opstarten van de teeronttrekking en in stand houden van de sanering totdat de doelstelling conform het saneringsplan is bereikt.

SUEZ RR IWS Remediation B.V. (SUEZ) uit Utrecht zal vanaf medio juni 2020 in opdracht van de gemeente Amersfoort de saneringswerkzaamheden van fase 1A uitvoeren. Een deel van het saneringssysteem komt op het terrein van ProRail te liggen en een deel in openbaar gebied.

Bij de uitvoering hiervan is het onvermijdelijk dat enige overlast voor de omgeving ontstaat. De opzet van het project is zodanig dat de geplande werkzaamheden met zo min mogelijk overlast gepaard gaan. Meer hierover is terug te vinden in de digitale informatiefolder. De informatiefolder gaat in op de randvoorwaarden en maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid/veiligheid te behouden en de communicatie optimaal te laten verlopen en de omgeving vooraf zo goed mogelijk te informeren.

pdfInformatiefolder_start_werkzaamheden_bodemsanering_fase_1A.pdf

Planning

01 apr 2022 - 30 mrt 2027
Uitvoeren full-scale teerverwijdering

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort logo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Directie

TTE 300 200

Milieukundige begeleiding

Aveco de Bondt logo kleur cmyk O 1