Skip to main content
Officiële website voor de sanering van de voormalige Vetgasfabriek Amersfoort.

Informatie start werkzaamheden bodemsanering fase 1A

11 juni 2020

Maandag 15 juni start SUEZ met de uitvoering van de saneringswerkzaamheden fase 1A. Een deel van het saneringssysteem komt op het terrein van ProRail te liggen en een deel in openbaar gebied. Bij de uitvoering hiervan is het onvermijdelijk dat enige overlast voor de omgeving ontstaat. De opzet van het project is zodanig dat de geplande werkzaamheden met zo min mogelijk overlast gepaard gaan.

Normaal gesproken zou voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een informatie/inloopavond georganiseerd worden om de omgeving optimaal te informeren. Aangezien dit in de huidige Corona-tijd nog steeds lastig te organiseren is hebben we er voor gekozen om een digitale informatiefolder op te stellen. De informatiefolder gaat in op de randvoorwaarden en maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid/veiligheid te behouden en de communicatie optimaal te laten verlopen en de omgeving vooraf zo goed mogelijk te informeren.

Overzichtstekening

Opdracht sanering fase 1 gegund aan SUEZ

29 mei 2020

In het kader van de aanbestedingsprocedure van de sanering fase 1 hebben vijf aannemers op 14 februari een aanbieding ingediend. In de daarop volgende weken heeft een beoordelingscommissie deze aanbiedingen inhoudelijk beoordeeld op basis van kwaliteitscriteria (onder andere voorkomen overlast omgeving, beheersing risico’s en wijze van uitvoering). Uiteindelijk is hier op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding aannemer SUEZ RR IWS Remediation BV (SUEZ) als winnaar uit de bus gekomen.

Met in acht neming van de wettelijke procedures en bezwaartermijnen is de definitieve gunning inmiddels een feit. Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten op dinsdag 26 mei kan nu officieel met de start van het project worden begonnen.

Sanering fase 1 maakt onderdeel uit van een gefaseerd saneringsplan voor de voormalige vetgasfabriek. De bodemverontreiniging en sanering van deze locatie kent al een lange historie waar nu een vervolg aan wordt gegeven. De afgelopen weken hebben het projectteam van de gemeente Amersfoort en SUEZ al diverse overleggen gevoerd om voortvarend met de eerste werkzaamheden te beginnen. De start van fase 1a is gepland voor medio juni, waarover later meer op deze website.

locatie voormalige vetgasfabriek

Start voorbereidende werkzaamheden

13 januari 2020

Op 13 januari is gestart met het obstakel vrij maken van het terrein achter het gebouw van het NS Simulatorcentrum (Piet Mondriaanplein 59). Deze werkzaamheden zijn nodig zodat hier op termijn gebouwd kan gaan worden en er voorafgaand aan deze ontwikkeling gedurende een aantal jaren een bodemsanering wordt uitgevoerd.

Aanbestedingsprocedure sanering fase 1 gestart

28 november 2019

Vandaag is de aanbestedingsprocedure voor sanering fase 1 gestart door middel van een publicatie op het aanbestedingsnetwerk TenderNed. Bodemsaneringsfase 1 betreft het verwijderen van aanwezig mobiel puur product aan teer uit de bodem ter plaatse van de voormalige vetgasfabriek nabij NS-emplacement Amersfoort. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Het aanleggen van de ondergrondse voorzieningen voor de teerverwijdering.

2) Deelname aan een bouwteam ontwerpfase voor het ontwerp van de teerverwijdering en bijhorende meet- en regelsystemen met als doel het komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp voor de teerverwijdering en overeenstemming voor realisatie van het uitvoeringsgereed ontwerp.

In geval sprake is van de hiervoor genoemde overeenstemming:

3) Realisatie van het uitvoeringsgereed ontwerp.

Goedkeuring gefaseerd saneringsplan

11 november 2019

De goedkeuring van het bevoegd gezag op het gefaseerd saneringsplan is ontvangen, deze zogenoemde beschikking is hier na te lezen. Dit betekent dat de gemeente Amersfoort de sanering volgens het ingediende plan mag gaan uitvoeren: de RUD stemt hiermee in. De RUD Utrecht is bevoegd om besluiten in het kader Wet bodembescherming (Wbb) te nemen. De gemeente Amersfoort is opdrachtgever voor de sanering.

De Vetgasfabriek is in 1995 beschikt als een ernstig geval van bodemverontreiniging op basis van verspreidingsrisico’s. Op de locatie is in 2000 een Wbb-beschikking, op naam van NS Vastgoed, afgegeven op het integraal saneringsplan. Het gefaseerd saneringsplan integreert nieuwe (gefaseerde) maatregelen met bestaande uit het integraal saneringsplan. Met het verkrijgen van de beschikking op het gefaseerd saneringsplan vervangt deze de beschikking op het het integraal saneringsplan uit 2000.

Planning

01 apr 2022 - 30 mrt 2027
Uitvoeren full-scale teerverwijdering

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort logo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Directie

TTE 300 200

Milieukundige begeleiding

Aveco de Bondt logo kleur cmyk O 1